CLOSE
Refine your search options
I want to
The Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation (VCGLR) is the independent statutory authority that regulates Victoria's gambling and liquor industries.

Our vision is that Victorians and visitors enjoy safe and responsible gambling and liquor environments.
Gambling
Gambling
The VCGLR regulates businesses focusing on the people, premises, products and promotions involved in supplying gambling to ensure the integrity of Victoria's gambling industries and to minimise harm.
Every situation is unique.
What best describes your situation in the Victorian gambling industry?
 • Gaming venue operator
 • Gaming industry employee
 • Wagering and sports betting
 • Bookmaker (and employee)
 • Lotteries
 • Bingo
 • Keno
 • Raffle
 • Casino
 • Community and charitable gaming
 • Manufacturer, supplier or tester
 • Monitoring service
 • Back
 • Apply for a new licence, permit or registration
 • Understand your gaming licence
 • Manage my gaming licence
 • Education and training
 • Public holiday trading
 • Licensee resources
 • Back
 • Apply for a new licence
 • Understand your licence
 • Manage my licence
 • Education and training
 • Licensee resources
 • Back
 • Apply for a new licence
 • Understand your permit
 • Manage my licence
 • Bookmaker employee application
 • Licensee resources
 • Back
 • Trade promotion lotteries
 • Public lotteries
 • Back
 • Apply for a new licence
 • Understand your permit
 • Manage my licence
 • Licensee resources
 • Back
 • About Keno
 • Understand your permit
 • Licensee resources
 • Back
 • Apply for a new licence or permit
 • Understand your permit
 • Manage my licence
 • Licensee resources
 • Back
 • Understand your permit
 • Licensee resources
 • Back
 • Apply for a new permit
 • Understand your permit
 • Manage my permit
 • Licensee resources
 • Back
 • Apply for a new licence
 • Understand your permit
 • Manage my licence
 • Licensee resources
Liquor
Liquor
The VCGLR regulates businesses focusing on the people, premises, products and promotions involved in supplying liquor to ensure the integrity of Victoria's liquor industries and to minimise harm.
Every situation is unique.
What best describes your situation in the Victorian liquor industry?
 • Restaurant / Cafe
 • Bar / Night club
 • Live music venue
 • Temporary or major event
 • Bottleshop
 • Sexually explicit entertainment venue
 • Liquor Accord Member
 • Liquor Wholesaler
 • Sporting and community club
 • Pub
 • BYO
 • Winery, Brewery or Distillery
 • Back
 • Apply for a new licence
 • Understand your liquor licence
 • Manage my licence
 • Education and training
 • Public holiday trading
 • Licensee resources
 • Forums and accords
 • Back
 • Apply for a new licence
 • Understand your liquor licence
 • Manage my licence
 • Education and training
 • Public holiday trading
 • Licensee resources
 • Forums and accords
 • Back
 • Apply for a new licence
 • Understand your liquor licence
 • Manage my licence
 • Education and training
 • Public holiday trading
 • Licensee resources
 • Forums and accords
 • Back
 • Apply for a new licence
 • Understand your liquor licence
 • Manage my licence
 • Education and training
 • Public holiday trading
 • Licensee resources
 • Back
 • Apply for a new licence
 • Understand your liquor licence
 • Manage my licence
 • Education and training
 • Public holiday trading
 • Licensee resources
 • Forums and accords
 • Back
 • Apply for a new licence
 • Understand your liquor licence
 • Manage my licence
 • Education and training
 • Public holiday trading
 • Licensee resources
 • Forums and accords
 • Back
 • Understand your liquor licence
 • Manage my licence
 • Forums and accords
 • Back
 • Apply for a new licence
 • Understand your liquor licence
 • Manage my licence
 • Licensee resources
 • Forums and accords
 • Back
 • Apply for a new licence
 • Understand your liquor licence
 • Manage my licence
 • Education and training
 • Public holiday trading
 • Licensee resources
 • Forums and accords
 • Back
 • Apply for a new licence
 • Understand your liquor licence
 • Manage my licence
 • Education and training
 • Public holiday trading
 • Licensee resources
 • Forums and accords
 • Back
 • Apply for a new licence
 • Understand your liquor licence
 • Manage my licence
 • Public holiday trading
 • Forums and accords
 • Back
 • Apply for a new licence
 • Understand your liquor licence
 • Manage my licence
 • Education and training
 • Public holiday trading
 • Licensee resources
Help
How can we help?
Refine your search options
Banner image - Community
 

Other languages

Other related content
Educate

Do you speak a language other than English?

We've got information in a variety of other languages. If your language isn't listed here, you can find interpreter services to help you understand information in your own language. 

 

Find your language

Vietnamese

Kế hoạch Hành động của người có giấy phép  Licensees Action Plan 

H & Đ về trẻ vị thành niên Minors Q&A

Cung cấp và quảng bá nước miễn phí tại các địa điểm được cấp môn bài bán rượu Provide and promote free water

Quý vị có đang hoạt động quảng bá thương mại không Quý vị có biết rõ về các quy định không Are you running a trade promotion

Quý vị có hiểu nhiều về môn bài bán rượu của quý vị không Hãy luôn cập nhật, đăng ký ngay bây giờ. How much do you know about your liquor licence

Quý vị có hiểu rõ về môn bài bán rượu của mình không Understanding your liquor licence

Quý vị có hoạt động xổ số không Quý vị có biết rõ về các quy định không Are you running a raffle

Quý vị có môn bài nhà hàng hoặc quán cà phê không Are you a licensed restaurant or café

Quý vị có phải là thành viên của diễn đàn về rượu bia ở địa phương của quý vị không Are you a member of your local liquor forum

Sơ đồ đường đỏ của quý vị có được cập nhật không Is your red line plan up to date

Quý vị có treo áp phích đúng nội dung không Are you displaying the right posters

Các thay đổi đối với Đạo luật Cải cách Kiểm soát Changes to LCRA 1998

Hiểu giấy phép rượu của quý vị Understanding your licence 

Hỏi&Đáp về Giấy phép Licensees Q&A 

Bạn 18 tuổi phải không Victoria's laws about alcohol

Thông tin bổ sung cho giấy phép đóng gói rượu Additional information for packaged liquor licensees

Bản Mẫu Nội qui Giấy phép Rượu Bán lẻ Sample House Rules - Packaged liquor

Bộ Điều lệ Ứng xử giấy phép rượu Code of conduct - Packaged liquor 

Kế hoạch Hành động của Action plan - Packaged liquor 

Tài liệu huấn luyện tự học Self paced guide - Packaged liquor  

 

Interpreter services

Interpreter services are available via Australian Government's Translating and Interpreter Service (TIS National)

A complete list of languages is available from the TIS National website.

Please call 131 450 and ask your interpreter to call the VCGLR on 1300 182 457

Page last modified 
4 November 2019